WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Miniatura 2 - pierwsze szczegóły naboru wniosków


Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w KWIETNIU 2018 R. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 MLN ZŁ.

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości OD 5000 ZŁ DO 50 000 ZŁ. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

 
Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowe zasady konkursu Miniatura 2 zawiera Uchwała NR 4/2018 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala4_2018.pdf

Katalog kosztów dopuszczalnych w ramach konkursu Miniatura 2
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala4_2018-zal1.pdf

Links:
------