WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Rekrutacja


Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej oferuje kształcenie na atrakcyjnych kierunkach i wybór nowoczesnych specjalności, które stanowią szeroką ofertę edukacyjną i pozwalają studentom na dobór przedmiotów i zajęć oraz profili dyplomowania stosownie do zainteresowań oraz planów działalności zawodowej.

Prezentowane kierunki studiów z bogatą ofertą specjalności pozwalają na kształcenie absolwentów łączących wykształcenie inżynierskie z informatycznym i ekonomicznym, co najpełniej odpowiada obecnym i przyszłym oczekiwaniom pracodawców.

 

System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej dostępny jest na stronie internetowej:

irk.politechnika.koszalin.pl

Komisje Rekrutacyjne przyjmują kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach.

Dokumenty

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

  • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
  • podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji - możliwość wydrukowania podania pojawi się w momencie ogłoszenia wyników rekrutacji na wybrane studia oraz po zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia (opcja "podanie (ankieta osobowa)" w sekcji "Wybrane kierunki studiów" w systemie IRK),
  • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Kampusowego Punktu Rekrutacyjnego,
  • 3 fotografie o wymiarze 35 x 45 mm,
  • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej

 

Adres Komisji Rekrutacyjnej

Wydział Mechaniczny

ul. Racławicka 15-17

email: kr-wm@tu.koszalin.pl