WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Rekrutacja studia I-go stopnia


Studia I stopnia

Kandydaci na studia I stopnia (studia inżynierskie) przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, w którym pod uwagę brane są wyniki z egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura). O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy punktów.

Punkty rekrutacyjne przyznawane są kandydatom zdającym na maturze przedmioty preferowane, tj.: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski.

Na podstawie łącznej liczby punktów tworzona jest lista rankingowa. Dla kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o ostatecznej kolejności decyduje suma punktów z przedmiotów preferowanych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów.

Kierunki kształcenia na studiach I stopnia

 

System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej jest dostępny na stronie internetowej:

irk.politechnika.koszalin.pl

Komisje Rekrutacyjne przyjmują kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest w przypadku wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia.

Adres Komisji Rekrutacyjnej

Wydział Mechaniczny

ul. Racławicka 15-17

email: kr-wm@tu.koszalin.pl