WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Stypendia pomocy materialnej


ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Politechnika Koszalińska obejmuje swoich doktorantów systemem pomocy materialnej. Pomoc materialna przyznawana jest uczestnikom studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej z funduszu pomocy materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

Doktorant Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium dla najlepszych doktorantów;
 4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 5. zapomogę.

Przyznawanie doktorantom świadczeń pomocy materialnej reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Doktorantów Politechniki Koszalińskiej Zarządzeniem Nr 26/2016 Rektora PK z dnia 18 lipca 2016 r.

NOWY !!!

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej

 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek doktoranta złożony we właściwym dziekanacie danego wydziału.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych upływa dla doktorantów I roku – 14 dni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, a dla doktorantów lat wyższych - 10.10.2016 r.

W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminów doktorant otrzymuje świadczenia pomocy materialnej od miesiąca, w którym złożył komplet dokumentów pod warunkiem, że uczelnia posiada środki finansowe.

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017:

 • Załącznik Nr 1, 6, 12 - wypełnia doktorant ubiegający się o stypendium socjalne W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zakwaterowania w domu studenckim, umowę najmu bądź użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki z podanym dokładnym adresem zamieszkania.
 • Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 7 – wypełnia doktorant i każdy pełnoletni członek rodziny W przypadku gdy dane w nich zawarte obejmują w tym samym zakresie kilku członków rodziny (np. "zero/nie dotyczy") należy wypełnić 1 egz. załącznika z podpisami wszystkich członków rodziny, których dotyczył.
 • Załącznik Nr 8 – dołącza się w przypadku zmiany dochodu (utrata lub uzyskanie dochodu) w stosunku do ostatniego roku podatkowego

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2015 trwającego do dnia składania wniosku lub utraty dochodu z 2015 r., do załącznika Nr 8 należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, (np. zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu lub kserokopię PIT-11, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło - oryginały tych dokumentów do wglądu, itp.).

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2015 r. wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, nawet jeżeli nie pracowali. W przypadku uzyskania dochodu w załączniku Nr 2 należy podać z jakiego tytułu dochód był osiągnięty i w jakim okresie.

Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego.

 • Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2015 rok.
 • Zaświadczenie z MOPS, GOPS o ewentualnych świadczeniach socjalnych pobieranych (bądź nie pobieranych) w 2015 r.
 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) gruntów rolnych: fizycznie i przeliczeniowo – dotyczy osób posiadających ziemię.
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku niepracującego członka rodziny o statucie bezrobotnego, a także o posiadaniu (bądź nie posiadaniu), prawa do zasiłku oraz jego wysokości.
 • Inne dokumenty ukazujące pozostałe dochody za 2015 rok (inne od wyżej wymienionych, np. alimenty - kopie wyroku sądowego (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie od komornika lub z MOPS/GOPS w przypadku pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego).
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni na rok 2016/17 w przypadku, gdy w rodzinie doktoranta jest młodzież ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej, do 26 roku życia.
 • Kserokopia umowy z bankiem - strona z numerem konta i nazwiskiem - oryginał do wglądu (w przypadku, gdy doktorant składa dokumenty po raz  pierwszy; w kolejnych latach wystarczy załącznik Nr 12).
 • Kserokopie aktów: urodzenia rodzeństwa, dzieci, aktu małżeństwa, ewentualnie aktu zgonu, itp.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego w zależności od indywidualnej sytuacji doktoranta.

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej na rok akademicki 2016/2017 zostaną ustalone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do dnia 30 września 2016 r.

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. zostanie podana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 23 września 2016 r.

Wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2016/2017 dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej zostaną ustalone zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej do 31 października 2016 r.

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów wprowadzony został na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
 • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 186 (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984  r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015  r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284).