WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Energetyka IIst

  • Energetyka iist zre
  • Energetyka iist eo
  • Energetyka iist se

Energetyka


 

 

Na drugim stopniu kształcenia kierunku Energetyka zapewnione jest uzupełnienie oraz rozszerzenie wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu kierunku Energetyka, zarówno z zakresu energetyki konwencjonalnej jak i niekonwencjonalnej. Student nabywa wiedzę i umiejętności na wyższym poziomie z zakresu układów i maszyn energetycznych, prawa budowlanego i energetycznego, audytu efektywności energetycznej lub energetyki jądrowej. Rozszerzana jest wiedza z zakresu trendów rozwojowych energetyki i jej współczesnych problemów, student zdobywa rozszerzone umiejętności z zakresu modelowania i badań eksperymentalnych, co umożliwia w przyszłości podjęcie studiów na trzecim stopniu kształcenia.

 


Absolwent po ukończeniu II stopnia studiów uzyskuje

  •  Uprawnienia bez ograniczeń dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)
  •  Niepełne uprawnienia w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Więcej informacji na stronie:

https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka/


specjalność: Energetyka odnawialna

Specjalność ta jest kontynuacją specjalności OZE na II stopniu studiów i stanowi rozszerzenie wiedzy z zakresu OZE, agroenergetyki oraz energetyki niekonwencjonalnej.

specjalność: Systemy energetyczne

Studenci tej specjalności  zapoznają się z tematyką różnorodnych systemów energetyki cieplnej, elektroenergetyki i energetyki skojarzonej. Specjalność Systemy Energetyczne daje szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w sektorze energetycznym.

specjalność: Zrównoważony rozwój energetyki

Studenci tej specjalności  zdobywają wiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem i gospodarowaniem energią. Specjalność ta pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu energetyki, która jest przydatna na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich.