WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Technika Rolnicza i Leśna


Na studiach magisterskich kierunku Technika Rolnicza i Leśna studenci zdobywają wiedze z zakresu agrobiznesu, agroturystyki, urządzania terenów zieleni oraz kierowania przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dla przemysłu rolno-spożywczego.  Dodatkowo studenci nabywają umiejętności przygotowywania i oceniania projektów Unijnych umożliwiających pozyskanie środków finansowych wspomagających inwestycje w agroprocesach i energetyce odnawialnej.

Absolwenci są w pełni przygotowani do podjęcia pracy: w usługach i doradztwie rolniczym, zarządzaniu i kontroli produkcją rolniczą, posiadają praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz w ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych. Ponadto mogą samodzielnie prowadzić firmy handlowe, instalacyjne i projektowe, jak również duże, nowoczesne w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną i zwierzęcą oraz na produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

 

 

 

  • Program kształcenia - TRiL II stopień
  • Program studiów - modułowe efekty kształcenia - II stopień
  • Program studiów - siatka studiów (II stopień - stacjonarne)
  • Program studiów - siatka studiów (II stopień - niestacjonarne) 

 

specjalność: Biotechnologia rolno-spożywcza

Specjalność ta dotyczy wiedzy i umiejętności w zakresie biotechnologii powiązanej z inżynierią rolniczą, w szczególności z procesami technologicznymi produkcji żywności oraz bezpieczeństwem żywności. Studenci poznają systemy, technologie rolnicze i przetwórstwa spożywczego oraz sposoby wykorzystania potencjału przyrody w celu poprawy jakości życia.

specjalność: Odnawialne Źródła Energii

Specjalność ta, jest kontynuacją specjalności OZE z pierwszego poziomu studiów, stanowi rozszerzenie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii. Absolwenci przygotowani są do wykonywania zadań organizacyjnych i administracyjnych w zakresie planowania i oceny infrastruktury pozwalającej na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, pozyskania funduszy z programów operacyjnych wspierających producentów energii ze źródeł odnawialnych. Posiadają również wiedzę o trendach rozwojowych i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych z zakresu odnawialnych źródeł energii i rachunku energetycznego.

specjalność: Inżynieria przetwórstwa spożywczego

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie inżynierii rolniczej, w tym optymalizacji procesów technologicznych i zastosowania automatyki. Ponadto specjalność ta, pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy o trendach rozwojowych i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych z zakresu przetwórstwa żywności.

specjalność: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego

Studenci tej specjalności mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania rolnictwa integrowanego i ekologicznego, przedsiębiorczości i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Studenci zapoznają się z zasadą funkcjonowania rynków rolno-żywnościowych Polski i Uni Europejskiej, zastosowaniem informatyki do obsługi i kierowania działalności gospodarczej oraz rachunkowości rolniczej i zewnętrznych źródeł finansowania.

specjalność: Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie

Specjalność ta obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące optymalizacji procesów technologicznych oraz zastosowania automatyki i robotyki w inżynierii rolniczej. Studenci tej specjalności poznają metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich, zdobywają również wiedzę z zakresu technologii informatycznych niezbędną do pozyskania, przetwarzania i realizacji zadań inżynierskich w produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa spożywczego.

specjalność: Kształtowanie i ochrona agroekosystemów

Specjalność ta, jest kontynuacją specjalności Kształtowanie i Ochrona Agroekosystemów z pierwszego poziomu.  Absolwenci tej specjalności posiadają szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii rolniczej i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych z zakresu techniki rolniczej i leśnej, w tym również znają zasady funkcjonowania rolnictwa precyzyjnego.