WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel


Z dziejów Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej w okresie 1968-2017

Powstanie Uczelni

Picture
19.07.1966

Wniosek do Ministra Szkolnictwa Wyższego o potrzebie i celowości powołania Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Picture
12.1967

Społeczny Komitet Budowy Wyższej Szkoły Inżynierskiej otrzymuje od władz wojewódzkich obiekty byłego Studium Nauczycielskiego.

 

Picture

Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu państwowej, akademickiej szkoły wyższej o nazwie Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Na mocy tego rozporządzenia powołano doc. Jerzego Smoleńskiego – dotychczasowego pełnomocnika ds. organizacji uczelni – na stanowisko rektora, a doc. L. Jastrzębskiego na jego pierwszego zastępcę.

8.06.1968
Picture
1968

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje doc. dr inż. Jerzy Białkowski – zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1968-1974.

 

Picture
01.07.1968

Rozpoczęły się pierwsze pisemne egzaminy wstępne na studia dzienne, a w pierwszym tygodniu września – wstępne egzaminy na studia wieczorowe.

 

Picture
2.10.1968

Zarządzenie nr 1 J.M. Rektora WSInż. o ustanowieniu jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym: Wydziału Mechanicznego, Wydziału Budownictwa Lądowego, Studium Języków Obcych, Biblioteki Głównej, Zespołu Nauk Społeczno-Politycznych, Studium Wojskowego, Studium Wychowania Fizycznego oraz jednostek administracyjnych.

 

Picture
5.10.1968

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w WSInż. w Koszalinie.

 

Picture
5.10.1968

W pierwszym roku istnienia Wydziału Mechanicznego kadra liczyła 7 nauczycieli akademickich (dr inż. Jerzy Białkowski, dr inż. Ryszard Klikowicz, dr inż. Jerzy Wachowiak, mgr Zygmunt Cybulski, mgr Stefan Klimczyk, mgr Alicja Bociąg, mgr Zygmunt Słupczyński) oraz 2 pracowników administracyjno-technicznych (Lidia Meyza, Helena Bajorek). Liczba studentów w roku akademickim 1968/1969 wynosiła 109 osób, w tym 68 – na studiach dziennych i 41 – na studiach wieczorowych.

 

Picture
10.1968

W pierwotnej strukturze Wydział Mechaniczny funkcjonował pod kierownictwem doc. dr inż. Jerzego Białkowskiego – pierwszego Dziekana Wydziału Mechanicznego. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Mechanicznego były Zespoły Przedmiotowe oraz Pracownie. Powołano następujące Zespoły Przedmiotowe: Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Mechaniki Technicznej, Obrabiarek i Obróbki Materiałów, Obróbki bezwiórowej i Materiałoznawstwa, Podstaw Elektroniki, Podstaw Konstrukcji Maszyn, Technologii Budowy Maszyn, Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Termodynamiki i Energetyki Cieplnej. W strukturze Wydziału funkcjonowało 8 Pracowni: Badań Materiałów i Elementów Elektronicznych, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Obróbki Bezwiórowej i Materiałoznawstwa, Obrabiarek i Obróbki Materiałów, Technologii Materiałów Elektronicznych, Termodynamiki i Energetyki Cieplnej.

Picture
5.10.1968

Pierwsza uroczysta inauguracja pierwszego roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie; razem 183 studentów, w tym 123 na studiach dziennych (na Wydziale Mechanicznym: 109); pierwszy wykład inauguracyjny nt. współczesnych form budownictwa rolniczego wygłosił prof. Andrzej Rzymkowski z Wydziału Budownictwa Lądowego (jedyny wówczas pracownik Uczelni z tytułem profesora).

Picture
6.10.1969

Druga uroczysta inauguracja roku akademickiego w WSInż.

 

Picture
2.10.1969

Na Wydziale Mechanicznym otwarto pracownie termodynamiki oraz obrabiarek.

 

Lata 70. XX wieku

Picture
1.10.1970

Trzecia uroczysta inauguracja roku akademickiego w WSInż.

 

Picture
10.1970

Dr inż. Tadeusz Karpiński zostaje mianowany docentem etatowym.

Picture
01.1971

Ukazał się pierwszy skrypt Wydziału Mechanicznego autorstwa T. Karpińskiego i W. Kacalaka pt. Ćwiczenia laboratoryjne z obrabiarek. Cz. 1 i 2.

 

Picture
1.10.1971

Czwarta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Picture
1.10.1971

Doc. dr inż. T. Karpiński mianowany Prodziekanem Wydziału Mechanicznego. Pełnił tę funkcję do 1973 r., do momentu powołania go na Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, a funkcję Prodziekana pełnił od 1973 r. dr inż. Marian Czapp.

Picture
10.1971

Dr inż. Jerzy Wachowiak mianowany na stanowisko docenta etatowego.

Picture
2.10.1972

Piąta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Picture
11.04.1972

Pierwszy cykl kształcenia inżynierów mechaników został zakończony w 1972 roku: w specjalności Technologia Maszyn – 20 absolwentów oraz w specjalności Maszyny i Urządzenia Rolnicze (10 absolwentów. Pierwszym absolwentem Wydziału Mechanicznego ze stopniem inżyniera był Paweł Michalak (dyplom z wyróżnieniem na specjalności Technologia Maszyn).

 

Picture
15.12.1972

Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzono na uczelni: 5-letnie jednolite studia magisterskie, w tym na Wydziale Mechanicznym na kierunkach: mechanika, inżynieria materiałowa i techniki wytwarzania.

Picture
12.1972

Na stanowisko docenta etatowego mianowano pracowników Wydziału Mechanicznego: dr inż. Mariana Czapp i dr inż. Bolesława Jakowlewa; stopień naukowy doktora uzyskał mgr Zygmunt Cybulski.

Picture
2.10.1973

Szósta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Picture
10.1973

Doc. dr inż. Tadeusz Karpiński mianowany na stanowisko Prorektora ds. Nauki.

Picture
28.12.1973

Na stanowisko docenta etatowego mianowano: dr hab. Witolda Prechta oraz dr Janinę Górzyńską.

Picture
6.03.1974

Na stanowisko docenta etatowego mianowani zostali z Wydziału Mechanicznego: dr inż. W. Briks oraz dr inż. W. Pawlina.

Picture
1.10.1974

Siódma uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Picture
10.1974

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołano w uczelni 5 instytutów na prawach wydziałów, w tym w ramach Wydziału Mechanicznego: Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Technik wytwarzania i Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. W strukturze instytutowej zakłady stanowiły jednostki podstawowe.

Picture
1974

Dyrektorem Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn został dotychczasowy Dziekan Wydziału Mechanicznego – doc.dr inż. Jerzy Białkowski.

Picture
10.1974

Stopień doktora (nadany przez Radę Naukową Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej) uzyskał pracownik Wydziału Mechanicznego mgr inż. Wojciech Kacalak.

Picture
12.1974

Na stanowisko docenta powołano: dr A. Kwiatkowskiego, dr inż. Cz. Rogowskiego, dr inż. W. Briksa, dr inż. W. Pawlinę, dr J. Karasińską-Kwiatkowska, dr Z. Cybulskiego oraz dr inż. S. Fica.

Picture
8.01.1975

Na stanowisko docenta powołano: dr inż. J. Milanowskiego.

Picture
06.1975

Dyplomy ukończenia studiów z wyróżnieniem otrzymali następujący absolwenci Wydziału Mechanicznego: Piotr Stępień, Ryszard Ściegienka, Jerzy Właźliński. Pierwszy dyplom magisterski na Wydziale Mechanicznym (w ramach studiów eksternistycznych) uzyskał Bronisław Słowiński (dyplom z wyróżnieniem).

Picture
09.1975

Na stanowisko docenta powołano: dr inż. J. Borkowskiego oraz dr inż. J. Moszumańskiego.

Picture
1.10.1975

Ósma uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Picture
1.09.1976

Doc. dr inż. Antoni Kwiatkowski mianowany został na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej, doc. dr inż. Marian Czapp – dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, doc. dr inż. Józef Borkowski – dyrektora Instytutu Technik Wytwarzania.

Picture
1.10.1976

Dziewiąta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Picture
11.1976

Stopnie naukowe doktora uzyskali: mgr inż. W. Witkiewicz, mgr Z. Dubiella, mgr Jerzy Ignaciuk, mgr inż. P. Karpowicz, mgr inż. Cz. Łukianowicz, mgr J. Żmijan.

Picture
1.10.1977

Dziesiąta Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

Picture
12.1977

Na stanowisko docenta powołano: dr inż. J. Szorca, dr inż. F. Sterma.

Picture
23.04.1978

Doc. dr inż. Wojciech Kacalak uzyskał w Politechnice Wrocławskiej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Picture
5.10.1978

Jedenasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Picture
10.1978

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki nastąpiły zmiany organizacyjne uczelni, w tym połączona Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz Instytut Technik Wytwarzania tworząc Instytut Budowy Maszyn.

Picture
10.1978

Prorektorem ds. Nauczania i Wychowania mianowano doc. mgr inż. Jerzego Kulika. Doc. dr inż. Józef Borkowski zostaje mianowany dyrektorem Instytutu Budowy Maszyn, natomiast Instytutu Inżynierii Materiałowej – doc. dr inż. Antoni Kwiatkowski.

Picture
3.11.1978

Wmurowano akt erekcyjny pod obiekty Uczelni przy ul. Gdańskiej.

Picture
2.10.1979

Dwunasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

 

Lata 80. XX wieku

Picture
12.03.1980

Dr inż. Józef Borkowski został uhonorowany nagrodą Wydziału Nauk Technicznych PAN za 1979 r.

Picture
1.10.1980

Trzynasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Picture
30.12.1980

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał: doc. dr inż. Józef Borkowski,.

Picture
05.1981

Po raz pierwszy odbyły się wybory władz uczelnianych, w których Rektorem został doc. dr hab. inż. Józef Borkowski, Prorektorem ds. Nauki – doc. dr inż. Jerzy Wachowiak – pracownicy Wydziału Mechanicznego.

Picture
05.1981

Doc. dr inż. Jerzy Białkowski został powołany (w wyborach) na stanowisko dyrektora Instytutu Budowy Maszyn, jego zastępcą ds. dydaktycznych był dr inż. Bronisław Słowiński, ds. studiów zaocznych – dr inż. Jerzy Gul, a ds. nauki i wpółpracy z przemysłem – dr inż. Tadeusz Bil.

Picture
1.10.1981

Czternasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Picture
10.1981

Stopnie naukowe doktora uzyskali: mgr inż. J. Diakun, mgr inż. Z. Gosiewski, mgr Z. Hryniewicz, mgr inż. J. Plichta, mgr J. Reszka, mgr inż. S. Socha, mgr inż. B. Słowiński.

Picture
12.1981

Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. spowodowało osunięcie ze stanowiska dyrektora Instytutu Budowy Maszyn – doc. Jerzego Białkowskiego i jego zastępcę dr inż. Tadeusza Bila z dniem 30.09.1982 roku. Rektor powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Instytutu BM dr inż. Bronisławowi Słowińskiemu, pozostawiając dr inż. Jerzego Gula na zajmowanym stanowisku,.

Picture
9.07.1982

Senat przyjął uchwałę o powołaniu dwuwydziałowej struktury uczelni, z wydziałami: Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej ora Wydział Mechaniczny.

Picture
01.09.1982

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje doc. dr inż. Wojciech Kacalak zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1982-1987

Picture
3.10.1982

Piętnasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Picture
3.10.1983

Uchwałą Senatu Uczelni doc. dr inż. Wiesław Skubała został wybrany przedstawicielem WSInż w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Picture
2.05.1984

Senat wybrał Rektora WSInż na kadencję 1984-1987 – rektorem został ponownie doc. dr hab. inż. Józef Borkowski.

Picture
29.05.1984

Uzyskano zgodę MNiSzW na wznowienie studiów zaocznych od 1.11.1985 na kierunkach: Mechanika oraz Technologia Maszyn.

Picture
10.1984

Stopnie naukowe doktora uzyskali: mgr inż. D. Herman, mgr inż. G. Jurkowski, mgr inż. M. Kozłowski, mgr inż. P. Stępień.

Picture
30.06.1986

Zmarł prof. zw. dr inż. arch. Andrzej Rzymkowski – pierwszy pracownik Uczelni (na Wydziale Budownictwa) z tytułem profesora. Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora jest umieszczona przed wejściem do auli w bud. A przy ul. Racławickiej.

Picture
10.1986

Tytuł profesora otrzymali: doc. dr hab. inż. Józef Borkowski oraz doc. dr inż. Tadeusz Karpiński.

Picture
13.05.1987

29.04 1987 – Rektorem WSInż. wybrany został prof. dr hab. inż. Zdzisław Piątek, a na posiedzeniu Senatu Uczelni wybrano prorektorów WSInż.: ds. Nauczania i Wychowania – doc. dr inż. Henryk Wierowski, a ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem – doc. dr hab. inż. Wojciech Kacalak.

Picture
30.07.1987

Wydział Mechaniczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

Picture
01.09.1987

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje prof. nzw. dr inż. Wiesław Skubała zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1987-1995

Picture
1.10.1987

Dwudziesta Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

Picture
17.02.1988

Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów Wychowanie Techniczne.

Picture
15.06.1988

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji XX-lecia powołania Uczelni.

Picture
21.09.1988

Senat wybrał prof. dr inż. Tadeusza Karpińskiego kandydatem do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Picture
10.1988

Rozpoczęły się zajęcia na nowym kierunku studiów Wychowanie Techniczne.

Picture
10.1988

Na Wydziale Mechanicznym odbył się zjazd absolwentów.

Picture
1.03.1989

Doc. dr hab. inż. Wojciech Kacalak otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego; zespół badawczy pod kierownictwem prof. W. Kacalaka uzyskał nagrodę zespołową I stopnia NOT.

 

Lata 90. XX wieku

Picture
20.03.1990

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał doc. dr hab. inż. Witold Precht.

Picture
9.10.1990

Nominację na profesora nadzwyczajnego otrzymał doc. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski.

Picture
30.01.1991

Na emeryturę przeszedł pierwszy Rektor Uczelni doc. Jerzy Smoleński.

Picture
16.01.1992

Dotychczasowy Zakład Wychowania Technicznego przekształcony został w Katedrę Nauk Pedagogicznych.

Picture
1.10.1992

Dwudziesta piata Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

Picture
12.1992

Stopień doktora habilitowanego uzyskał dr inż. Tadeusz Hryniewicz.

Picture
12.1992

Na Wydziale Mechanicznym podjęli pracę: dr hab. Jerzy Smyczek – z WSInż. w Opolu oraz dr hab. inż. Borys Storch z Politechniki Wrocławskiej.

Picture
18.03.1993

Zmarł w Gdańsku prof. Władysław Tarasewicz – kierownik Zakładu Maszyn Przemysłu Spożywczego WSInż. w Koszalinie.

Picture
2.04.1993

Odbyła się pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tatiany Łukianowicz – pierwsza obrona pracy doktorskiej na Wydziale Mechanicznym WSInż. (promotor pracy: prof. dr inż. Tadeusz Karpiński).

Picture
5.03.1993

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 25-lecia WSInż. w Koszalinie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Picture
02.04.1993

Dr inż. Tatiana Łukianowicz jest pierwszym w historii Uczelni pracownikiem Wydziału Mechanicznego, który uzyskał stopień naukowy doktora w wyniku procedury przeprowadzanej w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie przez Radę Wydziału Mechanicznego.

Picture
6.05.1993

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak został wybrany Rektorem WSInż.

Picture
8.06.1993

Uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni z okazji 25-lecia powołania WSInż. w Koszalinie.

Picture
01.09.1993

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje doc. dr inż. Marian Czapp zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1993-1999.

Picture
15.09.1993

Senat zaakceptował wyłączenie Instytutu Elektroniki z Wydziału Mechanicznego, jako pozawydziałową jednostkę organizacyjną.

Picture
6.01.1994

Zarządzeniem Rektora powołano Komisję do opracowania wniosku o zmianę nazwy i przekształcenie uczelni w Politechnikę.

Picture
26.04.1995

Dr hab. inż. Andrzej Rasmus uzyskał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Picture
21.06.1995

Na Wydziale Mechanicznym utworzono Zakład Elektrotechniki, Napędów i Sterowania.

Picture
2.09.1995

Zmarł w Gdańsku doc. dr inż. Jerzy Białkowski – pierwszy Dziekan Wydziału Mechanicznego Uczelni.

Picture
10.1995

W ramach prowadzonych kierunków studiów Mechanika i Budowa Maszyn utworzono na Wydziale Mechanicznym nowe specjalności: Ekotechnika, Nauczanie Techniki i Informatyki oraz Zarządzanie i Technika Rolnicza – studia dzienne, 5-letnie magisterskie.

Picture
1995

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn: dr inż. Andrzej Perec (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 18.10.1995 r.).

Picture
4.07.1996

W Dzienniku Ustaw (nr 65, poz. 855 z 1996 r.) opublikowano Ustawę o przekształceniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie w Politechnikę Koszalińską.

Picture
12.01.1996

Na Wydziale Mechanicznym utworzono nowy kierunek studiów: Technika Rolnicza i Leśna.

Picture
10.1996

Na Wydziale Mechanicznym utworzono nowy kierunek studiów: Wzornictwo Przemysłowe.

Picture
1.10.1996

Zmiana nazwy Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji w Katedrę Inżynierii Produkcji (pod kier. Prof. T. Karpińskiego).

Picture
1.12.1996

Zmiana nazwy Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowej na Katedrę Inżynierii Materiałowej (pod kier. prof. W. Prechta).

Picture
1.12.1996

Katedrę Podstaw Budowy Maszyn podzielono na: Katedrę Inżynierii Mechanicznej (pod kier. Prof. J. Borkowskiego) oraz Katedrę Maszyn Roboczych (pod kier. Prof. L. Kukiełki).

Picture
1996

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn: dr inż. Szymon Grymek (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 09.12.1996 r.).

Picture
1997

Dr inż. Krzysztof Majka – pracownik Wydziału Mechanicznego (Zakładu Termodynamiki i Chłodnictwa) został wybrany do Senatu RP.

Picture
9.02.1997

Rektor prof. Wojciech Kacalak został laureatem konkursu "Sukces Roku" zorganizowanym przez redakcję "Głosu Koszalińskiego" i Radio Koszalin.

Picture
9.10.1997

XXX Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

Picture
1997

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn: dr inż. Przemysław Borkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 23.09.1997 r.).

Picture
28.01.1998

Senat jednogłośnie wyraził akceptację w sprawie uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej.

Picture
13.03.1998

Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał dr hab. inż. Tadeusz Pałosz.

Picture
05.1998

Z okazji 30-lecia Uczelni odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego. Przewodniczy: ówczesny Dziekan WM – doc. dr inż. Marian Czapp

Picture
8.06.1998

W hali sportowej odbyło się uroczyste spotkanie Senatu Politechniki Koszalińskiej, z udziałem wszystkich pracowników poświęcone 30-leciu Uczelni.

Picture
14.04.1999

Na posiedzeniu Senatu dokonano wyboru prorektorów zaproponowanych przez rektora-elekta prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wawryna. Na stanowisko prorektora ds. nauki – prof. dr hab. inż. Borysa Storcha, ds. studenckich – prof. dr hab. inż. Leona Kukiełkę.

Picture
04.1999

Na Wydziale Mechanicznym odbyły się pierwsze obrony prac inżynierskich na specjalności Inżynierskie Zastosowanie Komputerów.

Picture
01.09.1999

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak ponownie obejmuje obowiązki Dziekana na Wydziale Mechanicznym (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje ponownie Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1999-2005).

 

Lata 2000-2009.

Picture
29.05.2000

Wydział Mechaniczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Picture
03.2001

Uruchomienie studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym i pierwsze kolokwium habilitacyjne dr inż. Tadeusza Bohdala.

Picture
10.2002

XXXV inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

Picture
27.05.2002

Dr hab. inż. Tadeusz Bohdal jest pierwszym w historii Uczelni pracownikiem Wydziału Mechanicznego, który uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w wyniku procedury przeprowadzanej w Politechnice Koszalińskiej przez Radę Wydziału Mechanicznego (uchwała z dnia 28.11.2001 r.) zatwierdzonej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Picture
2002

Wszczęto po raz pierwszy w historii Uczelni procedury (z inicjatywy Rady Wydziału Mechanicznego) w sprawie nadania tytułu honorowego Doktora Honoris Causa dla prof. Romano Prodiego oraz prof. Jana Kaczmarka.

Picture
27.05.2003

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

Picture
2003

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła uchwały Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Marian Czapp (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26.11.2002 r.),
 • dr hab. inż. Czesław Łukianowicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 03.12.2002 r.).

 

Picture
2004

Ze struktury organizacyjnej Wydziału Mechanicznego został wyodrębniony Instytut Wzornictwa na który przeniesiono i przekształcono kierunek studiów Wzornictwo Przemysłowe we Wzornictwo.

Picture
02.09.2004

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Leonowi Kukiełce (procedura prowadzona po raz pierwszy w historii Wydziału przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

Picture
2004

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego: dr hab. inż. Daniela Herman (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 22.06.2004 r.).

Picture
6.05.2005

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Henrykowi Hawrylakowi – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

Picture
8.06.2005

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Pierre Marche z Lyonu – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

Picture
01.09.2005

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje dr hab. inż. Leon Kukiełka, prof. PK (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2005-2008).

Picture
2005

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła uchwały Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Przemysław Borkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 07.12.2004 r.),
 • dr hab. inż. Bronisław Słowiński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.12.2004 r.).

 

Picture
12.10.2006

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Tomaszowi Krzyżyńskiemu (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

Picture
25.10.2006

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Józefowi Grochowiczowi z Akademii Rolniczej w Lublinie – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

Picture
2006

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 03.10.2006 r.).

Picture
2007

Ze struktury Wydziału Mechanicznego został wyodrębniony Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.

Picture
10.2007

XL inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

Picture
22.10.2007

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Jarosławowi Diakunowi (Rada Wydział Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej wystąpiła do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie z wnioskiem o wszczęcie procedury nadania tytułu profesora ).

Picture
21.12.2007

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Tadeuszowi Bohdalowi (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

Picture
2007

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Ewa Klugmann-Radziemska (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 06.02.2007 r.),
 • dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 17.04.2007 r.),
 • dr hab. inż. Aleksander Stachel (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 22.05.2007 r.),
 • dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 11.12.2007 r.).

 

Picture
2008

Prof. dr hab. inz. Tomasz Krzyżyński został ponownie wybrany na stanowisko Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2008-2012

Picture
23.01.2008

Na Wydziale Mechanicznym powołano nowe kierunki studiów: Transport oraz Technologia Żywności i Żywienia Człowieka.

Picture
7.05.2008

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Rudolfowi Michałkowi – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

Picture
5.06.2008

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Lutemu – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

Picture
4-6.06.2008

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbyła się w Koszalinie.

Picture
8.06.2008

Obchody 40-lecia powołania Uczelni.

Picture
01.09.2008

Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka kontynuuje sprawowanie władzy na Wydziale Mechanicznym (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje ponownie Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2008-2012).

Picture
2008

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Stępień (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 04.03.2008 r.).

Picture
27.04.2009

Wydział Mechaniczny uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria Rolnicza.

Picture
10.06.2009

Wręczenie honorowego tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej, Prof. dr hab. inż. Jarosławowi Mikielewiczowi – Dyrektorowi Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego).

Picture
30.12.2009

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuły naukowe profesora nauk technicznych:

 • dr hab. inż. Tadeuszowi Hryniewiczowi
 • oraz dr hab. inż. Jarosławowi Plichcie

(procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

Picture
2009

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Tadeusz Bil (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 03.02.2009 r.).

 

Lata 2010-2017.

Picture
23.12.2010

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Przemysławowi Borkowskiemu (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

Picture
2010

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Maciej Majewski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26.10.2010 r.).

Picture
19.01.2011

Utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Picture
2011

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 06.12.2011 r.).

Picture
2012

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal został wybrany na stanowisko Rektora w kadencji 2012-2016.

Picture
2012

Na Wydziale Mechanicznym wydawane jest czasopismo "Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego" pod redakcją prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna i patronatem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Picture
30.05.2012

Utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów: Energetyka.

Picture
27.06.2012

Utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów: Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe.

Picture
01.09.2012

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2012-2016).

Picture
10.2012

XLV inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

Picture
18.10.2012

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Borysowi Storchowi oraz dr hab. inż. Ewie Klugman-Radziemskiej z Politechniki Gdańskiej (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

Picture
2012

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak został wybrany na kadencję 2013-2016 na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w sekcji Nauk Technicznych.

Picture
2012

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Waldemar Świderski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.02.2012 r.).

Picture
2012

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Błażej Bałasz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 04.09.2012 r.),
 • dr hab. inż. Tomasz Królikowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 04.09.2012 r.).

 

Picture
6-8.06.2013

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Picture
7.06.2013

Obchody 45-lecia powołania Uczelni.

Picture
06.2013

Przyznanie Medalu Politechniki Koszalińskiej mgr inż. Pawłowi Michalakowi – absolwentowi Wydziału Mechanicznego.

Picture
12.11.2013

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Andrzejowi Dowgiałło (Rada Wydział Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej wystąpiła do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wnioskiem o wszczęcie procedury nadania tytułu profesora ).

Picture
2013

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Anna Majchrzycka (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 09.04.2013 r.).

Picture
2013

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Krzysztof Rokosz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 16.04.2013 r.).

Picture
2013

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Stanisław Duer (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 23.04.2013 r.).

Picture
2013

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Igor Maciejewski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.05.2013 r.).

Picture
2013

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Krzysztof Nadolny (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 11.06.2013 r.).

Picture
2013

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 02.07.2013 r.).

Picture
2013

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Myśliński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 15.10.2013 r.).

Picture
2014

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.01.2014 r.).

Picture
2014

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Ryszard Ściegienka (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 08.04.2014 r.).

Picture
2014

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Waldemar Kuczyński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 13.05.2014 r.).

Picture
2014

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Piątkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 20.05.2014 r.).

Picture
2014

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Robert Starosta (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 18.11.2014 r.).

Picture
2015

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Magdalena Piasecka (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 28.04.2015 r.).

Picture
2015

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Józef Zawora (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 09.06.2015 r.).

Picture
2015

Prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło i prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun – współtwórcy projektu Kompleksowy system przetwarzania karpi znaleźli się wśród 6. projektów naukowych nagrodzonych przez ministra rolnictwa.

Picture
2015

Czasopismo "Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego" pod redakcją prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna wydawane pod patronatem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znalazło się w wykazie czasopism naukowych część B uzyskując 3 punkty.

Picture
27.04.2016

Uruchomienie na Wydziale Mechanicznym studiów II stopnia na kierunku Energetyka.

Picture
14.05.2016

Zespół w składzie prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, dr inż. Krzysztof Kukiełka, dr inż. Agnieszka Kułakowska, dr inż. Radosław Patyk, mgr inż. Katarzyna Gotowała, mgr inż. Michał Szcześniak, Henryk Nejman, Zbigniew Nejman otrzymał nagrodę NOT za nowe rozwiązania w dziedzinie techniki – nagroda I stopnia za "nowej generacji odejmowalny hak holowniczy do pojazdów samochodowych".

Picture
07.06.2016

Wręczenie tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Józefowi Gawlikowi (na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego).

Picture
01.09.2016

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2016-2020).

Picture
2016

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 07.07.2016 r.).

Picture
26.04.2017

Uruchomienie na Wydziale Mechanicznym studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Picture
07.06.2017

Wręczenie tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Wojciechowi Kacalakowi (na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego).

Picture
2017

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego:

Picture
2017

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Sebastian Głowiński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 24.01.2017 r.).

Picture
2017

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26.09.2017 r.).